Shalakya Tantra

TEACHING STAFF

SR. NO.NAME OF STAFFQUALIFICATIONSDESIGNATIONF.T./P.T
1Dr. Komal D. JaniM.S.(Ayu.)ProfessorF.T.
2Dr. Divyarani N. KathadM.S.(Ayu.)Assistant ProfessorF.T.

SUPPORTIVE STAFF

SR. No.NAME OF STAFFDESIGNATION
1Kamalaben SindhvaAttendant

LIST OF BOOKS

Sr. no.Title (Books)AuthorBooks No.
1Ayurvediya vantra sastra parichayaSurendra Mohan3835
2ShalakyatantraDr. Triwedi, Ramanath5879
3Bhaisaja kalpana vigyanDr. Agnihotri, Avadhbihari6500
4Concept of plastic surgery in ayurvedaDr. Hemanta P. / Dr. Sijoria,K.K.4842
5Anushastra karma (parasarical therapy at a glance)Dr. Pande, Devendra Nath5921
6Leech therapy in ayurveda : a clinical profile with a special emphasis on leech application (Buergers diseses)Dr.  Rao, M. Bhaskar4515
7Sangyaharan prakash (anaesthesia at a glance)Dr. Pande, Devendra Nath4550
8Netra chikitsa vijnanaDr. Chaudhary, R. C.346
9Netra prakashika of ayurveda shatpannasara : (an ancient monograph on eye diseases authored by shri nandikeshwara)Dr. Udaya, Shankar4182
10Dant nu jatanDesai, Harai A.5330
11Susruta samhita (vol. 2)Dr. Sharma, P. V.3619
12Susruta samhita (vol. 2)Dr. Sharma, P. V.3620
13Susruta samhita (vol. 1)Dr. Sharma, P. V.3617
14Kasyapa samhita (English)Dr. Tewari, P. V.3604
15Kasyapa samhitaDr. Sri Satyapala B.4790
16Caraka samhita (vol. 3 Part-1)Dr. Tewari, P. V.3572
17Bhavaprakasa nighantu  : (indian materia medica of sri bhavamisra)Prof. Chunekar, K. C.4190
18Astangahrdayam of vagbhata (vol.2)Vaidya Vyas, Manindra Kumar5008
19Gita darshan Desai, Maganbhai Prabhudas5312
20Harita samhitaVaidya Pandey,  Jaymini4151
21A textbook of bhaisajya kalpana vijnana (pharmaceutical science)Dr. Angadi, Ravindra6350
22Harita samhitaProf. Tripathi, Harihar Prasad7059
23Bhavaprakasa nighantu  : (indian materia medica of sri bhavamisra)Prof.  Lucas, D. S. / Prof. Chunekar, K. C.4196
24SarngdharaDr. Asha Kumari / Dr. Tewari, Premvati6517
25Caraka samhita (vol. 1)Dr. Tewari, P. V.3566
26Caraka samhita (vol. 2)Dr. Tewari, P. V.3569
27ChakradattaDr. Tripathi, Indradeva4914
28Kautilya nu arthshastraShastri shree Joshi, Vasudev Mahashankar5309
29Bhaisajya ratnavali of shir govinda dasji (vol.3)Dr. Lochan, Kanjiv4875
30Yogaratnakara (योगरत्नाकर)Dr. Pandey, Rameshwar  / Prof. Jha,  Chandra Bhushan4843
31Bhaisajya ratnavali of shir govinda dasji (vol.2)Dr. Lochan, Kanjiv4874
32Shalakya tantra kriyaklpa vijananaDhiman, K. S.3872
33Shreechakra panidatta virachit chakradatta:Dr. Tripathi, Indradeva7060
34Sachitra abhinav shalakya vigyanDr. Sharma, Ayarna5881
35Bhavprakasha -2 ( medium & utarkhand)Rajvaiddh Prabhashankar5335
36Text book of salakya tantra illustrated (vol. 1)Dr. Udaya Shankar5040
37Bhavprakasha -1(purv khand)Rajvaiddh Prabhashankar5334
38Human anatomy (v-3)Chaurasia, B. D.2344
39Bhaisajya ratnavali of shir govinda dasji (vol.1)Dr. Lochan, Kanjiv4873
40Caraka samhita (vol. 3 Part-2)Dr. Tewari, P. V.3576